Phòng Tổ chức hành chính

“NHÂN SỰ DẪN ĐẦU- NHỊP CẦU PHÁT TRIỂN”

1. Giới thiệu chung

Phòng Tổ chức hành chính là 01 phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác Tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác hành chính quản trị tại bệnh viện.

2. Cơ cấu, tổ chức nhân sự

Cơ cấu tổ chức nhân sự gồm: 01 Trưởng phòng và 09 nhân viên

Cử nhân kế toán Nguyễn Thái Bình – Trưởng phòng

09 nhân viên gồm:

 • Chuyên viên (Cử nhân hành chính): Trần Thị Hồng Lam
 • Chuyên viên (Cử nhân Luật kinh tế): Vương Khắc Hiếu
 • Cán sự (Cao đẳng Bảo hiểm): Lê Thị Vân Anh
 • Văn thư: Ngô Thị Thanh Bình
 • Lái xe: Trần Kim Ngọc
 • Lái xe cứu thương: Lê Văn Thiêm
 • Kỹ thuật viên điện nước: Nguyễn Văn Bảo
 • Kỹ thuật viên điện nước: Trương Đức Hùng
 • Kỹ thuật viên điện lạnh: Phạm Ngọc Hà

3. Chức năng, nhiệm vụ

3.1. Chức năng

Tham mưu cho Ban giám đốc trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ và Hành chính quản trị đảm bảo cho công tác tổ chức cán bộ và hành chính quản trị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, của ngành và Bệnh viện.

3.2. Nhiệm vụ

a) Công tác Tổ chức cán bộ:

 • Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, xây dựng kế hoạch tổ chức thi, xét tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
 • Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
 • Xây dựng quy chế làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.
 • Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
 • Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cùa Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.
 • Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
 • Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
 • Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

b) Công tác Hành chính quản trị:

 • Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị văn phòng cho các khoa, phòng trong bệnh viện  theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.
 • Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.
 • Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.
 • Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.
 • Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện.
 • Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.
 • Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch
 • Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện.
 • Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.
 • Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.
 • Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện.
 • Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.
 • Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị

Gồm 04 phòng làm việc (01 phòng Trưởng phòng, 01 phòng chuyên viên, 01 phòng văn thư và 01 phòng hành chính) và 01 kho hành chính.

Trang thiết bị gồm các máy móc phục vụ công tác chuyên môn (máy tính được kết nối mạng Internet, máy in, máy phô tô…..)

5. Những thành tích nổi bật

Là một phòng nghiệp vụ với chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác tổ chức, quản lý nhân sự và hành chính quản trị. Trong những năm qua tập thể phòng luôn nỗ lực đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban giám đốc giao phó, tham mưu đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách hợp pháp cho viên chức và người lao động trong bệnh viện (về lao động tiền lương); đảm bảo các điều kiện về hành chính quản trị (điện, nước, vật tư văn phòng, nhà cửa, kho tàng, công tác văn thư lưu trữ, tiếp khách….) phục vụ công tác chuyên môn, có những ý kiến đóng góp để phát triển nguồn nhân sự tại bệnh viện, những đóng góp trong lĩnh vực hành chính góp phần tiết kiệm, chống lãng phí tại bệnh viện. 

Tập thể phòng đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến nhiều năm liền, được Giám đốc Sở Y tế tặng Giấy khen (2017, 2019, 2021). Cán bộ viên chức của phòng tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học, năm 2021 có cán bộ tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được nghiệm thu đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các thành viên trong phòng tham gia đầy đủ, tích cực các phong trào, cuộc vận động của bệnh viện, các tổ chức đoàn thể, thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm,…