Phòng Quản lý chất lượng

1. Giới thiệu chung

Phòng QLCL là một phòng chức năng của Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ, được thành lập từ ngày 01/10/2017, tiền thân là tổ Quản lý chất lượng trực thuộc Phòng KHTH, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện.

 Phòng Quản lý chất lượng có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc bệnh viện về việc quản lý, tổ chức thực hiện toàn bộ công tác Chăm sóc khách hàng và Quản lý chất lượng trong bệnh viện.

 2. Cơ cấu, tổ chức nhân sự

 Nhân sự phòng gồm 05 người

 • Phụ trách phòng: Đỗ Thị Thanh Chuyên – Dược sỹ Đại học
 • Nhân viên:
 • 01 Dược sĩ Đại học.
 • 01 Cử nhân Điều dưỡng.
 • 01 Dược sĩ Đại học.
 • 01 Dược sĩ Cao đẳng.

3. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Bệnh viện và Hội đồng Quản lý Chất lượng Bệnh viện trong việc thực hiện các nội dung về cải tiến chất lượng Bệnh viện nhằm bảo đảm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân an toàn, công bằng, chất lượng, hiệu quả và phát triển theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

 • Tham mưu xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng của bệnh viện hàng năm và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả trên thực tế.
 • Xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch xây dựng bệnh viện Xanh – Sạch – Đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, thực hiện 5S tại các khoa, phòng trong bệnh viện. (Phụ trách đặt và lắp các bảng, biển, băng rôn, khẩu hiệu, bố trí trồng cây xanh, cây cảnh, trang trí khuôn viên cảnh quan của bệnh viện,…)
 • Tổ chức thực hiện, giám sát, báo cáo việc triển khai các hoạt động về nâng cao chất lượng bệnh viện.
 • Thực hiện thu thập ý kiến đóng góp và đề xuất các giải pháp nâng cao sự hài lòng của người bệnh. Phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người bệnh.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác truyền thông của bệnh viện.
 • Thực hiện các hoạt động công tác xã hội của bệnh viện. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.
 • Phụ trách công tác tổ chức tập huấn, đào tạo về quản lý chất lượng cho viên chức bệnh viện.
 • Phụ trách khảo sát sự hài lòng của người bệnh.
 • Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc khách hàng (hướng dẫn, tư vấn, gọi điện thoại chăm sóc hỗ trợ người bệnh và gia đình người bệnh,…)
 • Quản lý sinh viên đến thực tập tại bệnh viện.
 • Tổng hợp, báo cáo công tác thường trực toàn bệnh viện. Tham gia trực phân luồng tại cổng bệnh viện khi được phân công.
 • Tham gia công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm.
 • Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế (nếu có).
 • Nhập thông tin phần hành chính, phạm vi hoạt động, chất lượng, hài lòng NB, tổng hợp tại phần mềm Bảng kiểm tra bệnh viện.
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ năm, quý, tháng, báo cáo đột xuất khi được yêu cầu liên quan đến các lĩnh vực được phân công phụ trách.
 • Thực hiện xử lý các văn bản được phân công theo ngành dọc đảm bảo chính xác, đầy đủ, đúng hạn.
 • Tổ chức giao ban phòng hàng ngày, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong phòng. Tham dự và báo cáo tại giao ban các phòng chức năng hàng tuần. Tham dự giao ban bệnh viện.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

4. Các hoạt động

 • Tham mưu cho Ban Giám đốc Bệnh viện triển khai Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng do Bộ Y tế ban hành.
 • Triển khai kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng để trình Giám đốc phê duyệt.
 • Phát hiện các vấn đề, các nguy cơ tiềm ẩn đối với an toàn người bệnh, xác định các hoạt động ưu tiên và đề xuất các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh với Giám đốc Bệnh viện.
 • Xây dựng kế hoạch, đề án cải tiến chất lượng của Bệnh viện và triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.
 • Hướng dẫn các khoa phòng triển khai kế hoạch, đề án cải tiến chất lượng.
 • Thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.
 • Phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.
 • Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng Bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của Bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng Bệnh viện.
 • Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.
 • Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của Bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận.
 • Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.
 • Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.
 • Triển khai hoạt động 5S cho toàn Bệnh viện.
 • Triển khai hoạt động Khảo sát hài lòng người bệnh, đưa ra những vấn đề người bệnh chưa hài lòng tiến hành cải tiến.
 • Họp Mạng lưới chất lượng Bệnh viện hằng tháng.
 • Đề xuất Ban Giám đốc khen thưởng, kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng.
 • Tổng kết, báo cáo về các hoạt động quản lý chất lượng.

5. Những thành tích nổi bật

 • Tập thể lao động tiên tiến nhiều năm liền
 • Giải nhì trong hoạt động 5S năm 2021
 • Thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm.