“AN TOÀN – HIỆU QUẢ – CHÍNH XÁC

1. Giới thiệu chung

Phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

  • Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng, trung tâm trong bệnh viện.
  • Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.
  • Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện

2. Cơ cấu tổ chức, nhân sự

Nhân sự phòng gồm 08 người

Trưởng phòng: Lại Hồng Sáng – Dược sỹ chuyên khoa I

Phó phòng: Đỗ Ngọc Hưng – Kỹ sư công nghệ thông tin

Nhân viên:

  • 01 Bác sỹ đa khoa
  • 01 Bác sỹ Y học cỏ truyền
  • 03 Cử nhân Điều dưỡng.
  • 01 Kỹ sư công nghệ thông tin

3. Chức năng, nhiệm vụ

3.1. Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

3.2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chi đạo.

3.3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện.

3.4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

3.5. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.

3.6. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.

3.7. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

3.8. Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

3.9. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

3.10. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

3.11. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện