Bài thơ gửi tặng bác sĩ Bính, phụ trách nhân viên điều dưỡng